Dotacja postrzegana, jako przychód zwolniony z konieczności opodatkowania

Otrzymanie dotacji dla wielu przedsiębiorców stanowi realną szansę na wdrożenie wielu ważnych projektów i zapewnienie firmie lepszych perspektyw rynkowych. Dotacje to także jednak obowiązki, spośród których najbardziej dotkliwym dla przedsiębiorców może okazać się odpowiednie rozliczanie projektów unijnych. Rozliczenia takie muszą być przeprowadzone właściwie inaczej, bowiem narażamy się na szereg nieprzyjemności zarówno ze strony podmiotów zarządzających środkami, jak i fiskusa.

Czy dotację trzeba opodatkowywać?

Otrzymanie dotacji dla wielu przedsiębiorców stanowi realną szansę na wdrożenie wielu ważnych projektów i zapewnienie firmie lepszych perspektyw rynkowych

Autor zdjęcia: Dave Dugdale

Według obowiązujących przepisów prawa, dotację należy uznać za przychód uzyskany z działalności gospodarczej. W praktyce nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem jej opodatkowania.

Zgodnie, bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT z opodatkowania zwolnione są:

  • dotacje, dopłaty, subwencje wraz z innymi nieodpłatnymi świadczeniami lub świadczeniami częściowo odpłatnymi, otrzymane na cele powiązane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
  • płatności przeznaczone na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które otrzymane są z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców,
  • dotacje, w rozumieniu przepisów dotyczących finansów publicznych, które otrzymane zostały z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • jednorazowe środki pieniężne, które przyznane zostały osobie bezrobotnej na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • środki finansowe, które otrzymane zostały przez uczestnika projektu w formie pomocy udzielanej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami).

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, jeśli podatnik otrzyma jedną z wymienionych powyżej form wsparcia finansowego, co do zasady jest on zwolniony z opodatkowania uzyskanych w taki sposób środków pieniężnych.