Kwota dofinansowania, pula środków oraz warunki uzyskania dofinansowania w poddziałaniu 3.2.1 POIR – Badania na rynek

Badania na rynek, to poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm, przyznawane będzie wsparcie na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Pula środków i warunki udzielanego wsparcia

Badania na rynek, to poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach którego przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm, przyznawane będzie wsparcie na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych

Autor zdjęcia: reynermedia

Pula środków przewidzianych na rozdysponowanie w ramach najbliższego naboru wniosków, który rozpocząć ma się w pierwszej połowie przyszłego roku, wynieść ma 750 milionów złotych, z których około 99 milionów złotych przeznaczone jest dla projektów z województwa Mazowieckiego.

Jeśli chodzi o wysokość kosztów kwalifikowalnych, to kształtuje się to następująco:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 milionów złotych,
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 milionów euro.

Na prace rozwojowe i usługi doradcze może być przeznaczona kwota 1 miliona złotych dla każdego z nich.

Maksymalna kwota dofinansowania wynieść może 20 milionów złotych, w tym na prace rozwojowe 450 tysięcy złotych, a na usługi doradcze 500 tysięcy złotych.

Wielkość udzielanego dofinansowania zależy od rodzaju pomocy:

 • w ramach pomocy regionalnej – w zależności od województwa od 25% do 70% zgodnie z mapką
 • w ramach pomocy na prace rozwojowe – mikro i mali przedsiębiorcy 45%, średni przedsiębiorcy 35%
 • w ramach pomocy na usługi doradcze – 50%.

Proces oceny projektów

Ocena projektów w ramach działania, dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawionych przez wnioskodawcę.

Ocenie formalnej poddawane są wnioski pod kątem tego:

 • Czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie?
 • Czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Czy firma wnioskodawcy posiada status MSP?

Ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez panel ekspertów, za co przyznawane są punkty, podlega ocena:

 • Czy projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych? Uzyskać można 0-1 punktu.
 • Czy projekt jest przygotowany do realizacji (spójność, zasoby, ryzyko, poziom zaangażowania)? Uzyskać można 0-1 punktu.
 • Czy wydatki są racjonalne i w pełni uzasadnione? Uzyskać można 0-1 punktu.
 • Czy wskaźniki projektu są weryfikowalne i odzwierciedlają przedstawione we wniosku cele projektu? Uzyskać można 0-1 punktu.
 • Czy wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu? Uzyskać można 0-1 punktu.
 • Czy projekt dotyczy inwestycji początkowej? Uzyskać można 0-1 punktu.
 • Czy projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju? Uzyskać można 0-1 punktu.
 • Innowacyjności – uzyskać można 0-5 punktów (minimum 2 punkty)
 • Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu – uzyskać można 0-3 punktów (minimum 1 punkt).
 • Wyżej wymienione kryteria są kryteriami obligatoryjnymi.

Poza tym, punkty przyznawane są za to:

Kto może liczyć na otrzymanie dofinansowania?

Naturalnie, tak jak i w przypadku innych programów, pieniędzy nie starczy dla wszystkich. Zgłoszony do konkursu projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej rekomendowanej do dofinansowania, w momencie gdy spełni wszystkie kryteria obligatoryjne i uzyska minimum 12 punktów z 16 możliwych do zdobycia, w ramach punktowanych kryteriów oceny merytorycznej.

Zdarzyć się może jednak też i tak, że wyczerpie się pula środków, a różne projekty uzyskają taką samą liczbę punktów. Co wtedy? Wówczas, decydować będą kryteria rozstrzygające:

 • I Stopnia: Większa Innowacyjność produktu.
 • Jeśli rozstrzygnięcie nie będzie możliwe do przeprowadzenia, wykorzystane do oceny projektów zostanie kryterium rozstrzygającego II stopnia.
 • II Stopnia: Większy Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu.
 • Jeśli tutaj też nie będzie można dokonać rozstrzygnięcia, przejść należy do kryterium rozstrzygającego III stopnia.
 • III Stopnia: Większa Różnica pomiędzy maksymalną możliwą intensywnością dofinansowania projektu w części inwestycyjnej, a intensywnością wnioskowaną..
 • Jeśli tutaj też nie będzie można jednoznacznie rozstrzygnąć, który projekt powinien uzyskać dofinansowanie, przechodzimy do kryterium rozstrzygającego IV stopnia.
 • IV Stopnia: Wyższy poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja.

Terminy

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie nastąpi 8 lutego 2017 roku.

Przewidywany termin składania wniosków zaczyna się 13 marca, a zakończy do 26 kwietnia 2017 roku.

Wniosek złożyć będzie można wyłącznie w wersji elektronicznej. Po dokonaniu elektronicznego złożenia wniosku, wymagane jest formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w formie złożenia stosownego oświadczenia.